Bal og hans gruver

Fra Skatter i fjell
Hopp til navigering Hopp til søk

Fra Ofoten Tidende 07.02.1942

Bal og hans gruver – en kamp på livet med den daværende lappiske befolkning.

Smelteverket til Bal lå ved Bruksjordforsen ved utløpet av Børsvatn. Steinar Foslie: Geologisk kart over Balangs-dalen. NGU 1929.

Men omkring Bruksåsen var det vel at den såkalte Bal drev, sannsynlingvis mellom år 1636 og 1643. En gammel innrissing i en fjellhammer i nærheten av Simlefjell synes å bekrefte dette. Sagnet om Bal og hans rovdrift og voldsomme framferd, særlig mot lappene, kjenner de fleste. Nu het han neppe Bal, men Balnavnet ga lapperne antagelig ham, da navnet peker mot lappernes onde gud. I de lappiske sagnoverleveringer har man, at engang skal det oppstå en stor konge av deres egen rase, som skal gjøre samefolket stort og mektig. Når derfor lapperne på sine vandringer kom over metallforekomster så var det i gammel tid en hellig plikt å holde dette hemmelig for bumannen, men det skulde overleveres fra far til sønn for å kunne bli fortalt deres konge når han engang kom.

Nu hadde vel også lapperne bitre erfaringer, som ved Balsgruvene i Ballangen, hvad resultatet blev for dem når bumannen fikk rede på slike forekomster. Om de ikke akkurat led legemlig overlast som i Ballangen, ved Næsafjell sølvgruver og de forskjellige jernverk i Nord-Sverige i gammel tid, så blev de iallfall fordrevet fra området. Kirunamalmfeltene var jo som kjent først opdaget av lapperne og blev hemmeligholdt i menneskealdre.

Bals dramatiske rømning og mystiske forsvinnen.

Nu er det vel ikke sikkert at Bal drev så umenneskelig som sagnene vil ha det til, men de elendige greier man hadde å hjelpe seg meg under den tids gruvedrift (for ca. 300 år siden) gjorde slitet umenneskelig. Det var nok ikke den direkte overlast lapperne led som var årsaken til at Bal og hans menn blev fordrevet fra Ballangen etter et vildt håndgemeng på sandstranna i Ballangen. Man vilde ha bumannen bort fra de gamle enemerker, og bort kom de, og det sier seg selv at gruvene og alt annet blev utslettet. Og det har ikke siden lykkes å finne de gamle Bals gruver.

Bal og hans menn måtte rømme med en tungtlastet jekt. Et sagn sier at den gikk under vest for Barøy i uvær. Et annet forteller at man havnet i Raftsund og holdt til på en holme en tid, men under ferden videre sørover gikk jekta under med mann og mus. Hvad som nå kan være sant av alle de sagn folkefantasien har spunnet omkring Bal og hans bedrift, så er det iallfall sikkert at det finnes ikke et ord om Bal etter at han hadde forlatt Ballangen. Kanskje han og hans menn blev drept i Ballangen under feiden?

Ett resultat hadde Bals ophold i Ballangen, og det var at lapperne trakk seg ut fra dette distrikt. Bare et fåtall blev tilbake, og disse kom til å bli grunnstammen i den fastboende lappebefolkning.