Arbeiderboliger i Bjørkåsen

Fra Skatter i fjell
Hopp til: navigasjon, søk


”Arbeidsforholdene ved Bjøraasen gruber er noget av det elendigste som kan tænkes.(…) Ved Bjørkaasen synes dog boligforholdene at være saa slette som de i det hele tat kan bli, naar det først skal være menneskeboliger.”

Sitatet er hentet fra en reisebeskrivelse til en representant for Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund i 1920. Han forteller om de dårlige bo- og arbeidsforholdene for gruvearbeiderne ved Bjørkaasen Gruber i en periode med anleggsarbeid. Forholdene bedret seg etter hvert og det ble oppført ny bygninger som for eksempel garderober og dampbad.

Nautanenhusene

Nautanenhus Ball.jpg

Boligforholdene for gruvearbeiderne ved Bjørkaasen Gruber var den første tiden svært dårlige. For å bøte på boligmangelen og dårlige boforhold kjøpte gruveselskapet brukte bolighus som hadde stått ved Nautanen kobberfelt ca. 15 km nord for Gallivare i Nord-Sverige. En rekke hus ble demontert og fraktet til Ballangen hvor de ble oppført i nærheten av verket i Bjørkåsen, hvor mange hus står der den dag i dag.

Arbeiderboliger til salgs

I et brev fra 1917 til direktør Hunger ved Bjørkaasen Gruber redegjør man for de bygninger som er lagt ut for salg. I alt 21 hus skulle selges for en samlet pris av kr 60.000. Demontering av husene, transport og innlastning kunne ordnes for kr. 10.000. Hele innholdet kan leses ved å klikke linken nedenfor.

Nautanenhus brev.jpg

Nautanen kobberfelt

Kobberfeltet ble funnet i 1898. Gruveselskapet ble drevet gjennom selskapet Nautanens Kopparfält AB mellom 1902 og 1908. Gruvefeltet besto av fem gruver som lå spredd på et stort område. Industriområdet omfattet anrikningverk og smeltehytte samt en 7 km lange linebane. Ialt 120 mann arbeidet ved selskapet og med hustruer og barn økte innbyggertallet til ca 400. I 1908 gikk selskapet konkurs. Med en samlet driftsperiode på ca. 6 år hadde stedet bygd opp skole, butikker og et Folkets Hus. Området ble forlatt etter nedleggelsen og bygningene ble demontert.

En reisebeskivelse om boligforholdene ved Bjørkaasen Gruber

I Jern- og metalarbeideren for desember 1920, som var fagbladet for Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund, kan man lese en artikkel som har tittelen ”Vort forbund paa Nord-Norge”. Artikkelen omhandler arbeids- og boforhold på en rekke anlegg i Nord-Norge. Fra denne artikkelen har vi valgt å sakse noen linjer fra forhold ved Bjørkaasen Gruber:

”En reise til Nord-Norge saa sent pa aaret som i sidste halvdel av september kan faa nogen hver, som ikke er fra Nordland til at betænke sig før man paabegynder reisen. Man faar dog finde sig i sin skjæbne. (…)

Ballangen var efter ruten det sidste sted. Her har A.s. Bjørkaasen gruber sin drift. Gruberne ligger ca. ½ times vei fra Ballangen dampskibsanløpssted.

Arbeidsforholdene ved Bjøraasen gruber er noget av det elendigste som kan tænkes. Fagarbeidere betales her en timeløn av fra kr. 1,50 til kr. 1,70 inklusive dyrtidstillæg.

Denne grube omfattedes ikke av voldgiftsdommen i bergverkene og det hadde heller ikke været mulig til at faa nogen ordning av arbeidsforholdene ved forhandling.

En anden ting som man uvilkaarlig maa fæste sig ved, er de elendige boligforhold ved denne grube.

Det har ofte og med god grund, været reist sterk kritikk over boligforholdene ved bergverkerne. Ved Bjørkaasen synes dog boligforholdene at være saa slette som de i det hele tat kan bli, naar det først skal være menneskeboliger.

Husene er bygget av tømmer. De skal være indkjøpt fra Sverige og opsat i Bjørkaasen. Hver leilighet bestaar av 1 værelse og kjøkken uten noget som helst ydrerum. Paa kjøkkenet findes intet andet end en komfyr ikke saa meget som en kjøkkenbænk eller skap for ikke at snakke om spiskammer. Et skap eller kot til at ha klær i fandtes der ikke. Enhver kan tænke sig hvordan det er i en saadan leilighet hvor det er en stor familie med mange smaa barn, naar man er nødt til at ha alt sit inde i et eneste litet rum. For en saadan leilighet skammer A.s. Bjørkaasen gruber sig ikke at ta 22 kroner pr. maaned i leie.

Disse boliger var dog ikke det værste, det fandtes ogsaa arbeidere som maate bo i hytter bygget av tynde bord. Jeg saa ogsaa en staldbygning som benyttedes til menneskebolig i den ene ende og til sit rette bruk i den anden.

Denslags boligforhold tør et selskap være bekjendt av at by sine arbeidere i vor tid. Det fortaltes av flere paalidelige folk som jeg talte med at det var bedt om ialfald at faa opsat et skap paa kjøkkenet, til dette blev git et blankt avslag med den motivering at i denne tid maatte nybygningskontoen ikke belastes yderligere da det maa spares paa denne.

Direktør i dette spareselskap er hr. Viul, kjedt fra Sydvaranger. Tiltrods for baade de elendige løns- og boligforhold syntes det som om dette selskap hadde nok arbeidere.

Vort forbund har en del flinke og dygtige organisationsfolk paa stedet. Det møte som var sammenkaldt var dog ikke saa godt besøkt som ønskelig kunde ha været paa grund av stygt veir.”

Arbeiderbrakke for 30 mann

Nedenfor ser man en tegning av en arbeidsbrakke som er beregnet for 30 mann. Om denne arbeidsbrakken ble oppført ved Bjørkaasen Gruber vet man ikke. Man kan undres over arkitektens prosjektering og hvor trangt man egentlig skulle bo. Et overblikk viser 15 senger, og følgelig skulle man tro at to og to måtte ligge sammen i samme seng. Originaltegningen er arkivert ved Arkiv i Nordland.


Barakke 1s.jpg


Barakke 2s.jpg


Referanser:

1. Nautanen - Ett spökligt gruvsamhelle: http://www.upptacksverigeshistoria.se/sok-besoksmal/visa/393/

2. Nautanen – Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Nautanen

3. Tjautjas: http://web.landsbygden.org/site/main.asp?om=64&se=37&bid=155&n=0

4. Magnus Pettersen: Ofoten II. I kapitlet om Bjørkaasen Gruber A.S. blir det gitt en inngående beskrivelse av boligforholdene.